Ellenjegyzés távollévő ügyfél esetén

TÁJÉKOZTATÓ
az ügyfelek távazonosításáról és az okirati ellenjegyzés során az ún. „távelőttemezésről”

Távazonosítás és távellenjegyzés során az ügyfél az ügyvéd előtt való személyes megjelenés nélkül, elektronikus hírközlő eszközön keresztül írja alá az okiratot, az ügyvéd a kötelezően rögzítendő online hívás közben ellenőrzi az aláíró személyazonosságát, okmányait és az aláírás valódiságát.

A távazonosításra és távelőttemezésre a Magyar Ügyvédi Kamara által meghatározott feltételeknek megfelelő elektronikus hírközlési eszköz útján kerül sor.

Ezek leggyakoribb típusai:

  • Skype szoftver
  • Skype for Business szoftver
  • Microsoft Teams szoftver
  • Zoom Meetings

Irodánk távazonosításra és távelőttemezésre a Skype szoftvert alkalmazza.

Az alkalmazásba való belépési/bejelentkezési lehetőséghez irodánk az ügyfél e-mail címére egy „link”-t küld, mely megnyitása az előre megbeszélt, leegyeztetett időpontban lehetséges. A bejelentkezést követően a távazonosítást végző ügyvéd és az azonosított személy között videó kapcsolat jön létre, melyet az ügyvéd köteles rögzíteni és a törvényben meghatározott ideig (10 évig) megőrizni.

A távelőttemezést minden esetben megelőzi az érintett felek távazonosítása.

Távazonosítás lépései:

1. A távazonosítás kezdetén az azonosított személynek kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy a távazonosításhoz, illetve a videó felvétel rögzítéséhez hozzájárul.

2. Az azonosítandó személy azonosítására szolgáló személyi okmányának minden, rögzítendő adatot tartalmazó oldalát a kamerának fel kell mutatnia úgy, hogy az okmány jól látható, illetve adattartalma jól olvasható legyen, különös figyelmet fordítva az okmány biztonsági elemének (hologram) felismerhetőségére. Az azonosítás során az azonosítandó személynek a rögzítésre kerülő adatait szóban is közölnie kell, illetve a kamerába úgy kell néznie, hogy az ügyvéd meg tudjon győződni a felmutatott okmányon szereplő fénykép és az azonosított természetes személy arcképének, nemének, illetve hozzávetőleges korának egyezőségéről.

3. Az eljáró ügyvéd a távazonosítást megelőzően a Pmt. szabályainak megfelelően a szükséges „Azonosító adatlapot, Tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozatot, Kiemelt közszereplő tulajdonosokra vonatkozó nyilatkozatot” megküldi az érintett feleknek. Ezeket a dokumentumokat az azonosított felek kötelesek aláírásukkal ellátni és az azonosítás során az aláírásukat sajátjukként elismerni. Az érintett felek kötelesek az aláírt nyilatkozatokat a távazonosítást elvégző ügyvéd posta címére megküldeni.

Távelőttemezés (videó telefon útján történő aláírás) lépései, módjai:

1. A távelőttemezést megelőzően az ellenjegyző ügyvéd minden esetben megküldi az aláírandó dokumentumokat az érintett felek részére, és annak tartalmát az aláírást megelőzően a videó kapcsolat során közösen egyeztetik. Amennyiben az aláírandó dokumentum nem tartalmazza az érintett felek azon nyilatkozatát, hogy a dokumentumban foglaltak megfelelnek az akaratuknak, úgy akkor arról szóban kell nyilatkozniuk, mely a videó felvétel során szintén rögzítésre kerül.

2. A távelőttemezésnek két módja van:

a.) az ügyfél a dokumentumot a videó kapcsolat ideje alatt az ellenjegyző ügyvéd előtt megfelelő példányszámban írja alá,  melyet követően az aláírt dokumentumot jól láthatóan felmutatja, és egyben kijelenti, elismeri, hogy az aláírás a sajátja;

b.) az ügyfél a dokumentumot megfelelő példányszámban korábban már aláírta, és a videó kapcsolat során az ellenjegyző ügyvédnek jól láthatóan az okirat felmutatása során az aláírást sajátjaként elismeri.

Az aláírást követően az érintett feleknek az összes aláírt példányt irodánk alábbi címére ellenjegyzés céljából meg kell küldenie.

Levelezési cím:

Havasi Ügyvédi Iroda

9022 Győr, Kiss János u. 7/A.

Az ellenjegyző ügyvéd a dokumentumokat ellenjegyzésével ellátja, utalva a távazonosítás/távellőttemezés tényére (Ellenjegyzem Győrben, az Üttv. 44. §. (1) bekezdés d) pontjának második fordulata (aláírás sajátjaként ismerte el) és a 44. §. (7) bekezdése szerint, 20……… napján), és az illetékes hatóságokhoz eljuttatja.